PRIVACY POLICY

  PRIVACY POLICY – GALAXY KIDS

  1. Về chúng tôi

  Robot Galaxy Kids tin rằng việc tiếp cận với nền giáo dục chất lượng là điều cần thiết để học tập và tiếp thu kiến ​​thức cũng như các kỹ năng cơ bản và để đạt được mục tiêu này, chúng tôi mong muốn cung cấp một môi trường học tập trực tuyến mang tính giáo dục, hấp dẫn và tương tác cho trẻ em và phụ huynh. Để đạt được mục tiêu và cung cấp dịch vụ của mình, đôi khi chúng tôi có thể cần phải thu thập, sử dụng và / hoặc chia sẻ thông tin cá nhân nhất định cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện dịch vụ của mình. Chúng tôi hiểu rằng khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn tin tưởng vào khả năng của chúng tôi trong việc bảo vệ tính toàn vẹn và bí mật thông tin của bạn và gia đình bạn.

  Ứng dụng phần mềm Galaxy Kids bao gồm trang web liên quan, blog, liên kết, tên miền phụ và các yếu tố tương tác khác (tất cả được gọi chung là “Dịch vụ”) được sở hữu và vận hành bởi Robot Galaxy Kids International, một công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký tại Thái Lan.

  Chính sách quyền riêng tư này giải thích các cách thức mà Robot Galaxy Kids International Company Ltd., (sau đây gọi là “Chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “Công ty”) thu thập, lưu trữ, sử dụng, lưu giữ, tổ chức, chia sẻ hoặc tiết lộ (gọi chung để “xử lý”) thông tin cá nhân liên quan đến việc truy cập và sử dụng Dịch vụ. Nó cũng nêu rõ cam kết của chúng tôi về việc tôn trọng các quyền dữ liệu của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân được bảo vệ và chỉ được sử dụng cho các mục đích mà nó đã được thu thập ban đầu.

  2. Định nghĩa

  “Công ty” dùng để chỉ Robot Galaxy Kids International Company Ltd.

  “Chủ thể Dữ liệu” có nghĩa là người dùng cuối sử dụng Dịch vụ của Công ty.

  ‘Công ty’, ‘Chúng tôi’, ‘của chúng tôi’ hoặc ‘chúng tôi’ có nghĩa là chính chúng tôi, Robot Galaxy Kids International Company Ltd (“Robot Galaxy Kids”)

  ‘Chủ đề dữ liệu’ có nghĩa là người dùng cuối sử dụng Dịch vụ của Công ty và cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến chúng.

  “Data Controller” đề cập đến Công ty và sẽ có ý nghĩa như được nêu trong GDPR.

   “Dữ liệu cá nhân của Liên minh Châu Âu” có nghĩa là Dữ liệu cá nhân mà việc xử lý theo Chính sách này được quy định bởi Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU.

  “Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)” đề cập đến Quy định của Liên minh Châu Âu về việc bảo vệ các cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do của dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ thị 95/46 / EC.

   ‘Dữ liệu Cá nhân’ hoặc ‘Thông tin Cá nhân’ có ý nghĩa như được quy định trong GDPR và chỉ liên quan đến dữ liệu cá nhân hoặc bất kỳ phần nào của dữ liệu cá nhân đó, mà Công ty là người kiểm soát hoặc xử lý, nếu có, và liên quan đến mà Công ty có thể xử lý theo Chính sách này. Ngoài ra, Dữ liệu cá nhân có nghĩa là thông tin về một cá nhân mà (a) có thể được sử dụng để xác định, liên hệ hoặc định vị một cách hợp lý một cá nhân cụ thể, bao gồm dữ liệu mà Bạn chọn cung cấp cho Công ty (b) có thể được tổng hợp với thông tin khác có thể được sử dụng để xác định, liên hệ hoặc định vị một cách hợp lý một cá nhân cụ thể; hoặc (c) được định nghĩa khác là “dữ liệu cá nhân” hoặc “thông tin cá nhân” theo luật hoặc quy định hiện hành liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân.

   ‘Quy trình’ hoặc ‘Xử lý‘ có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp hoạt động nào được thực hiện trên Dữ liệu Cá nhân hoặc trên các loại Dữ liệu Cá nhân, có hoặc không bằng các phương tiện tự động, chẳng hạn như thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, thu hồi, tham khảo ý kiến, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc cung cấp sẵn, điều chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

  ‘Dịch vụ’ có nghĩa là ứng dụng phần mềm Galaxy Kids và trang web liên quan, liên kết, blog, dịch vụ nhắn tin hoặc các tính năng tương tác khác của ứng dụng đó do Công ty cung cấp theo quy định trong Chính sách này và phù hợp với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

  “Bạn” có nghĩa là người dùng cuối của Dịch vụ.

  3. Đề mục

  Trong Chính sách này, tiêu đề của các phần chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không ảnh hưởng đến cấu trúc của chúng và bất kỳ từ nào chỉ số ít cũng bao gồm số nhiều và ngược lại. Các từ hoặc thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa cụ thể ở đây sẽ có nội hàm như được mô tả trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

  4. Hiệu lực ràng buộc và tính đủ điều kiện:

  Xin lưu ý rằng Chính sách này là thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn, với tư cách là người dùng, người mua hoặc khách truy cập Dịch vụ (sau đây gọi là “Bạn”) và Robot Galaxy Kids International Company Ltd. (“Công ty”). Chính sách này cũng điều chỉnh việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của những người dưới 13 tuổi. Nếu bạn là người dưới 13 tuổi, bạn không được sử dụng Dịch vụ mà không có sự đồng ý tích cực của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn. Bằng cách truy cập, tham gia, giao dịch, tương tác với hoặc bằng cách khác sử dụng Dịch vụ, bạn được coi là: (i) đã đọc Chính sách này và đồng ý với các hoạt động xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi như được giải thích trong Chính sách này và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi (“Điều khoản”) có sẵn tại www.galaxykids.ai/privacy và được tổng hợp dưới đây để tham khảo, và (ii) nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi, cần có sự đồng ý cần thiết của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn. Nếu bạn không có sự đồng ý cần thiết và / hoặc nếu bạn không đồng ý với các phương pháp thu thập thông tin của chúng tôi như được nêu trong Chính sách này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

  5. Bộ điều khiển dữ liệu

  Robot Galaxy Kids international Company Ltd là Bộ điều khiển dữ liệu ở mức độ xác định mục đích xử lý thông tin cá nhân. Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân do bạn trực tiếp cung cấp hoặc thông tin thu thập về bạn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Thông tin liên hệ của chúng tôi được cung cấp dưới đây:

  Tên công ty: Công ty TNHH Robot Galaxy Kids International

  Địa chỉ: 283/93 Tòa nhà Home Place, Đơn vị 1804 Soi Sukumvit 55, Wattana, Bangkok 10110

  E-mail: [email protected]

  6. Số VAT

  0105562087161

  Quốc gia: Thái Lan

  7. Thu thập thông tin cá nhân:

  Chúng tôi thu thập thông tin nhất định theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào cách bạn sử dụng hoặc tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn đăng ký và sử dụng Dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định bao gồm thông tin cá nhân được yêu cầu để hoàn tất đăng ký và cung cấp dịch vụ hoặc trả lời câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn. Ứng dụng Học viện Galaxy của chúng tôi cũng tự động đăng ký thông tin nhất định về việc sử dụng ứng dụng bằng cookie, nhật ký máy chủ, bộ phát triển phần mềm hoặc các công nghệ tương tự. Sau đây là các loại thông tin mà Công ty xử lý:

  Thông tin cá nhân: Khi bạn đăng ký và tạo tài khoản người dùng với nền tảng Galaxy Kids, chúng tôi có thể thu thập tên người dùng, tên, tuổi và thời lượng học tập hoặc hoạt động của bạn.

  Thông tin thanh toán: Đối với các dịch vụ yêu cầu thanh toán, Công ty có thể thu thập thông tin thanh toán mà các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán của chúng tôi yêu cầu để xử lý và thực hiện giao dịch mua của bạn. Điều này có thể bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng và chi tiết thẻ tín dụng của bạn. Công ty không lưu trữ thông tin thanh toán.

  Dữ liệu sử dụng trang web hoặc ứng dụng: Ứng dụng Học viện Galaxy của chúng tôi và trang web liên quan của nó có thể tự động đăng ký thông tin kỹ thuật nhất định về cách người dùng sử dụng Ứng dụng. Điều này có thể bao gồm thông tin về loại và hệ điều hành của thiết bị được sử dụng để truy cập Dịch vụ, địa chỉ internet của nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn (địa chỉ Giao thức Internet), cũng như các trang hoặc phần cụ thể được xem trên Ứng dụng hoặc trang web. Thông tin này không nhận dạng cá nhân bạn và chỉ được sử dụng để đánh giá hiệu suất của Ứng dụng nhằm cải thiện nó.

  Tin nhắn: Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp chức năng tương tác nơi người dùng có thể soạn, gửi hoặc nhận tin nhắn hoặc cung cấp lời chứng thực về trải nghiệm người dùng của họ. Chúng tôi sử dụng lời chứng thực cho mục đích công khai. Xin lưu ý rằng khi bạn gửi tin nhắn, chúng có thể chứa thông tin cá nhân và chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận khi làm như vậy.

  Thông tin địa điểm: Khi đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu hoặc lấy thông tin về vị trí chung của bạn như quốc gia hoặc thành phố và địa chỉ giao thức internet. Dịch vụ internet của bạn thường chỉ ra vị trí chung (quốc gia và thành phố) mà từ đó bạn truy cập internet. Thông tin này có thể được thu thập bởi cookie và máy chủ web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thu thập thông tin vị trí chính xác và địa chỉ giao thức internet của bạn theo bất kỳ cách nào không xác định bạn là một cá nhân cụ thể và chúng tôi không kết hợp thông tin này với bất kỳ loại thông tin nào khác như tên người dùng hoặc địa chỉ thực của bạn.

  Thông tin hỗ trợ khách hàng: Khi bạn liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể lấy hoặc thu thập một số thông tin cá nhân nhất định từ bạn để có thể xem xét và phản hồi yêu cầu, câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn tùy từng trường hợp.

  Thông tin được thu thập bằng Cookie và các Công nghệ Tương tự.

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhất định bằng cookie của trình duyệt hoặc đèn hiệu web. Cookie trình duyệt là một tệp văn bản nhỏ mà trình duyệt đặt trên bộ nhớ tạm thời của thiết bị khi bạn duyệt một trang web. Cookie không phải là vi rút hoặc chương trình độc hại và không ảnh hưởng, cài đặt hoặc thay đổi bất kỳ thứ gì trong thiết bị của bạn theo bất kỳ cách nào. Cookie có thể là tạm thời hoặc lâu dài. Cookie tạm thời chỉ hoạt động trong phiên duyệt web của bạn và bị loại bỏ ngay sau khi bạn đóng trình duyệt và thoát khỏi Ứng dụng hoặc trang web. Cookie liên tục có thể ở trong bộ nhớ thiết bị của người dùng trong thời gian lâu hơn, thường là trong khoảng thời gian xác định hoặc tuổi thọ của cookie có thể là ngày, tháng hoặc năm, trừ khi người dùng xóa theo cách thủ công trong cài đặt cookie của trình duyệt.

  Cookie giúp ghi nhớ thông tin được gửi trên trang web, bao gồm ví dụ: thông tin đăng nhập của bạn để bạn không phải nhập chúng nhiều lần khi xem các phần khác nhau của trang web hoặc Ứng dụng. Chúng cũng giúp ghi nhớ các hành động được thực hiện trên trang web, bao gồm ví dụ các trang đã xem, thời gian và thời lượng truy cập, địa chỉ giao thức internet, loại và phiên bản trình duyệt, cũng như loại thiết bị được sử dụng để tải trang web. Báo hiệu web (còn được gọi là gif rõ ràng hoặc thẻ pixel) là những hình ảnh vô hình nhỏ có thể được đặt trên trang web. Báo hiệu web giúp chúng tôi đo lường và tổng hợp số liệu thống kê sử dụng để có được thông tin chi tiết, chẳng hạn như về các trang phổ biến trên trang web Ứng dụng và để xác minh tính toàn vẹn của dịch vụ và máy chủ web của nó. Thông tin từ cookie và các công nghệ liên quan cũng giúp đo lường lưu lượng truy cập vào trang web và hành vi sử dụng của chúng tôi, từ đó cho phép chúng tôi tối ưu hóa trang web và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

  Nếu bạn không muốn đặt cookie trên thiết bị của mình, xin lưu ý rằng bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc xóa chúng khi bạn đóng trình duyệt. Kiểm tra cài đặt quyền riêng tư và bảo mật của trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin. Xin lưu ý rằng việc từ chối tất cả cookie từ Dịch vụ của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web của bạn và bạn có thể không sử dụng được một cách thuận tiện một số phần của trang web của chúng tôi.

  8. Cơ sở hợp pháp để xử lý thông tin cá nhân:

  Chúng tôi dựa trên các cơ sở hợp pháp sau đây khi xử lý thông tin cá nhân của bạn:

  • Xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn: Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến bất kỳ yêu cầu hoặc giao tiếp nào cho chúng tôi hoặc chủ động chọn tham gia vào bất kỳ mục đích xử lý cụ thể nào, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ nhận được thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách này. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua email tại [email protected] Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý có nghĩa là Công ty sẽ không sử dụng thông tin của bạn cho mục đích cụ thể hoặc cung cấp các dịch vụ có hiệu suất dựa trên sự đồng ý .
  • · Thực hiện hợp đồng: Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với bạn theo Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Điều này có nghĩa là ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để quản lý đăng ký của bạn, nếu có và cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi cam kết theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
  • Lợi ích hợp pháp: Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng cá nhân nhất định cho các mục đích liên quan đến lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, bao gồm cả mục đích tiếp thị trực tiếp. Do đó, Công ty có thể theo đuổi lợi ích kinh doanh hợp pháp của mình, sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn qua các kênh tiếp thị khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa là Công ty có thể sử dụng thông tin liên quan đến lịch sử mua hàng của bạn, sở thích nội dung, sở thích hoặc thông tin khác về các hình thức sử dụng, để cung cấp nội dung, ưu đãi và dịch vụ được cá nhân hóa. Bạn có quyền chọn không tham gia và quyền phản đối việc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Để biết thêm thông tin về quyền dữ liệu của bạn, vui lòng đọc phần 15 của Chính sách này.
  • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể giữ lại hoặc tiết lộ một số thông tin nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy bởi bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. Điều này bao gồm ví dụ như quyền lưu giữ một số thông tin nhất định trong một khoảng thời gian xác định cho mục đích báo cáo thuế hoặc tuân thủ luật lao động cũng như quyền tiết lộ một số thông tin nếu chúng tôi buộc phải làm như vậy theo lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu hợp pháp của các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan quản lý công cộng khác.

  9. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của con bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin cho các mục đích sau:

  • Cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để quản lý đăng ký của bạn và tạo hồ sơ người dùng của bạn, xác thực quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ và xử lý các yêu cầu, đơn đặt hàng hoặc mua hàng của bạn được thực hiện qua Dịch vụ.
  • · Liên lạc với người dùng Galaxy Kids: Chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn để liên lạc với bạn, trả lời các câu hỏi, yêu cầu, khiếu nại hoặc yêu cầu của bạn cũng như cung cấp thông tin mà bạn yêu cầu.
  • Cá nhân hóa: Học viện Galaxy cố gắng làm cho nền tảng của chúng tôi trở nên hấp dẫn và cạnh tranh để đáp ứng kỳ vọng của người dùng, do đó, chúng tôi sẽ nỗ lực cá nhân hóa nền tảng của mình dựa trên dữ liệu tương tác của người dùng để đáp ứng kỳ vọng của người dùng.
  • Phát triển và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu sử dụng để xem xét và hiểu hiệu suất của Dịch vụ nhằm cải thiện độ tin cậy và bảo mật cũng như phát triển các tính năng, dịch vụ hoặc sản phẩm mới.
  • Ngăn chặn việc lạm dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ: Công ty có thể sử dụng thông tin sử dụng để ngăn chặn việc lạm dụng hoặc bất hợp pháp Dịch vụ.

  Sử dụng thông tin thu thập từ trẻ em:

  • Đo lường kết quả hoạt động của trẻ: Thông tin thu thập được từ trẻ sẽ được sử dụng để đánh giá và phân tích thành tích của trẻ trong các hoạt động học tập để hiểu được trải nghiệm học tập của trẻ và đề xuất các hoạt động thích hợp tương ứng với nhu cầu học tập của trẻ. Xin lưu ý rằng thông tin thu thập từ trẻ em sẽ không bao giờ được chia sẻ với các bên thứ ba độc lập hoặc được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo được nhắm mục tiêu hoặc xây dựng hồ sơ hành vi cho mục đích tiếp thị

  Thông tin thu thập từ Cha mẹ và Trẻ em: Thông tin sử dụng được thu thập từ cả cha mẹ / người giám hộ và trẻ em có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Để cải thiện tài liệu giáo dục, phương pháp học tập, giao diện người dùng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Điều này bao gồm ví dụ như thiết kế các hoạt động học tập và tối ưu hóa nội dung.
  • Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và nội dung. Điều này bao gồm ví dụ đề xuất các hoạt động học tập hoặc bài tập tương ứng với nhu cầu học tập của trẻ.
  • Tuân thủ luật pháp, bao gồm ví dụ như đáp ứng yêu cầu hợp pháp của các cơ quan quản lý của chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án hoặc thực hiện nghĩa vụ pháp lý khác mà chúng tôi phải tuân theo;
  • Để bảo vệ và / hoặc thực hiện các quyền hợp pháp và các biện pháp khắc phục của chúng tôi theo luật hiện hành;
  • Để bảo vệ quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của bên thứ ba:
  • Để phát hiện và ngăn chặn việc lạm dụng, sử dụng sai hoặc sử dụng bất hợp pháp Dịch vụ

   10. Chia sẻ hoặc Tiết lộ Thông tin Cá nhân cho Bên thứ ba:

  Công ty không chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ em với bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khác trong các trường hợp sau:

  • Thông tin công khai: Khi bạn gửi thông tin về các khu vực công cộng của Dịch vụ, bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được truy cập công khai và Công ty không chịu trách nhiệm về những thông tin đó.
  • Nhà cung cấp dịch vụ và đối tác: Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân và phi cá nhân cho các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người giúp chúng tôi duy trì nền tảng và cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm ví dụ: các nhà cung cấp hỗ trợ chúng tôi trong việc hỗ trợ khách hàng, xử lý thanh toán và hoàn thành đơn đặt hàng, lưu trữ trang web, hỗ trợ, tối ưu hóa và bảo trì, nhà cung cấp dịch vụ email, nhà tài trợ thương mại và nhà quảng cáo cũng như khảo sát khách hàng.
  • Thông tin phân tích và theo dõi: Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như Google Console hoặc Google Analytics để đo lường, phân tích và báo cáo về các kiểu người dùng của ứng dụng Galaxy Kids. Các dịch vụ của bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về bạn. Xin lưu ý rằng các dịch vụ của bên thứ ba này không do Robot Galaxy Kids sở hữu hoặc kiểm soát.
  • Tiếp thị và Quảng cáo: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ em cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo. Chúng tôi cũng không sử dụng thông tin cá nhân của người lớn cho các mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo mà không có sự đồng ý của họ và để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã triển khai cơ chế chọn tham gia / không tham gia nơi người dùng có thể chọn nếu họ muốn được liên hệ với các chi tiết về dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi, hoặc các đề nghị mà chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba của chúng tôi. Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị của bên thứ ba, thông tin của bạn có thể được chia sẻ cho các bên thứ ba đó.
  • Sáp nhập, Bán hoặc Chuyển giao Tài sản: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân trong trường hợp Công ty TNHH Robot Galaxy Kids Int’l được bán hoặc sáp nhập với một tổ chức công ty khác hoặc khi tài sản của nó được chuyển giao cho một tổ chức khác. Điều này có thể bao gồm thông tin ví dụ liên quan đến danh sách khách hàng, hóa đơn chưa thanh toán, v.v. Thông tin này chỉ được chia sẻ trong phạm vi cần thiết để tạo điều kiện hoặc hoàn thành việc sáp nhập, bán hoặc chuyển nhượng tài sản.
  • Tuân thủ Luật pháp: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nếu được yêu cầu theo yêu cầu hợp pháp của chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc quy trình pháp lý như lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa.
  • Sự đồng ý: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân theo sự đồng ý của bạn.

  11. Bảo mật Thông tin Cá nhân:

  Công ty đã áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật, hành chính và tổ chức cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân, chẳng hạn như mất mát, sửa đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Công ty sử dụng công nghệ mã hóa có sẵn trong ngành và thương mại để đảm bảo rằng thông tin cá nhân được gửi trên Nền tảng Galaxy Kids không thể bị đọc bởi các bên thứ ba trái phép. Công ty cũng thường xuyên sao lưu dịch vụ để đảm bảo độ tin cậy và tính khả dụng. Để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống của mình, chúng tôi thực hiện quét phần mềm độc hại, kiểm tra lỗ hổng bảo mật và đưa ra các cơ chế kiểm soát truy cập khác để đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện các dịch vụ.

  12. Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân:

  Người dùng có trách nhiệm đảm bảo tính đúng đắn của thông tin đã cung cấp cho Công ty. Người lớn có thể cập nhật bất kỳ phần nào của thông tin trẻ em trên hồ sơ người dùng của trẻ em. Nếu bạn cho rằng mình cần hỗ trợ trong việc cập nhật hoặc xóa thông tin nhất định khỏi hồ sơ của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua email và chúng tôi sẽ giúp bạn.

  13. Liên kết đến Dịch vụ của bên thứ ba: 

  Chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web và ứng dụng khác, bao gồm cả Facebook. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, chúng tôi đã triển khai một tính năng theo đó người dùng sẽ được khuyến khích nhập mật khẩu hợp lệ hoặc câu hỏi bảo mật trước khi có thể mở bất kỳ liên kết nào như vậy. Xin lưu ý rằng Robot Galaxy Kids không sở hữu hoặc vận hành các trang web bên ngoài có liên kết xuất hiện trong Ứng dụng và sẽ không chịu trách nhiệm về thương tích, tổn hại hoặc mất mát liên quan đến việc truy cập hoặc theo các liên kết đó. Các trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật của riêng họ. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét cẩn thận các trang web này và chính sách bảo mật của họ trước khi gửi thông tin của bạn cho họ.

  14. Chuyển giao thông tin quốc tế:

  Công ty lưu trữ thông tin người dùng trên các máy chủ đặt tại Singapore Tuy nhiên, Công ty có thể chuyển và lưu trữ một số thông tin cá nhân nhất định đến các máy chủ đặt tại các quốc gia khác bao gồm các quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Việc chuyển giao này thường được thực hiện cho các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ (“bộ xử lý dữ liệu”) tham gia vào việc xem xét, lưu trữ, hỗ trợ, hiệu suất và phát triển các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn đang truy cập Dịch vụ từ bên ngoài EEA, xin lưu ý rằng một số thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ trên các máy chủ ở Singapore hoặc các quốc gia không thuộc EEA. Tất cả việc chuyển dữ liệu được thực hiện tuân theo luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu hiện hành. Công ty nhận thấy nguy cơ tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba và thực hiện các biện pháp đầy đủ và hiệu quả để đảm bảo rằng việc chuyển giao thông tin cá nhân tuân thủ luật hiện hành và đối với Dữ liệu cá nhân của EU, tuân thủ Chương 5 của EU Quy định chung về bảo vệ dữ liệu. Nếu thông tin cá nhân được chuyển đến một quốc gia thứ ba, Công ty sẽ thực hiện việc chuyển giao đó theo các biện pháp bảo mật sau: (i) quốc gia mà thông tin cá nhân được chuyển đến phải cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp, (ii) sử dụng Quyền riêng tư Sự bảo vệ giữa Liên minh Châu Âu và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, (iii) và việc sử dụng Thỏa thuận xử lý dữ liệu và Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, hoặc nếu có, (iv) phải được sự đồng ý trước của khách hàng.

  15. Quyền dữ liệu của con bạn

  • Quyền truy cập: Bạn có quyền truy cập thông tin của bạn mà chúng tôi nắm giữ và có quyền thu thập thông tin bổ sung về các loại thông tin chúng tôi xử lý về bạn, mục đích xử lý, cũng như các cơ sở hợp pháp để xử lý thông tin đó.
  • Quyền chỉnh sửa: Nếu bạn cho rằng chúng tôi giữ thông tin cá nhân không chính xác liên quan đến bạn, bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa ngay lập tức những thông tin đó.
  • Quyền được xóa: Trong một số trường hợp nhất định, chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu xóa và ngăn chặn việc xử lý thêm thông tin cá nhân của họ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây là quyền có giới hạn và chỉ áp dụng cho thông tin do bạn trực tiếp cung cấp. Ví dụ, nó không áp dụng cho thông tin được Công ty thu thập từ các nguồn khác hoặc thông tin có sẵn công khai. Công ty có thể xóa thông tin cá nhân và ngừng xử lý thêm thông tin đó, trong đó:
   • thông tin cá nhân không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà ban đầu nó được thu thập hoặc xử lý;
   • sự đồng ý bị rút lại đối với thông tin cá nhân được xử lý dựa trên sự đồng ý;
   • bạn phản đối việc xử lý thông tin cá nhân và Công ty không có lý do xác đáng hơn lý do phản đối của bạn liên quan đến việc xử lý thêm thông tin cá nhân;
   • thông tin cá nhân bị xử lý bất hợp pháp;
   • công ty được yêu cầu xóa thông tin cá nhân theo luật hiện hành;
  • Quyền Hạn chế Xử lý Thông tin Cá nhân: Bạn có thể, bất cứ lúc nào, yêu cầu Công ty giới hạn hoặc hạn chế việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn nếu bạn tin rằng thông tin đang được xử lý là không chính xác hoặc việc xử lý là bất hợp pháp.
  • · Quyền truy cập dữ liệu: Bạn có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Điều này cũng bao gồm quyền lấy dữ liệu đó ở định dạng có cấu trúc và được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được, đồng thời chuyển dữ liệu đó sang bộ điều khiển dữ liệu khác mà bạn chọn.
  • Quyền Phản đối Xử lý: Bạn có quyền phản đối việc sử dụng dữ liệu của mình cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc lập hồ sơ cho mục đích tiếp thị. Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp tại thời điểm đăng ký hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]
  • Sự đồng ý: Trong trường hợp việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình.

  16. Quyền riêng tư trên mạng của trẻ em

  Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) áp đặt các nghĩa vụ tuân thủ nhất định đối với các doanh nghiệp, cha mẹ và các tổ chức nhỏ liên quan đến việc bảo vệ thông tin thu thập được từ trẻ em. Đối với trẻ em, COPPA yêu cầu chúng tôi cung cấp mô tả thông tin mà chúng tôi thu thập được từ trẻ em, cách thức sử dụng thông tin đó và các phương pháp tiết lộ của chúng tôi đối với thông tin đó và khả năng cha mẹ xem xét hoặc xóa thông tin cá nhân của trẻ và từ chối thu thập thêm và sử dụng những thông tin đó cũng như các thủ tục để cha mẹ yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của trẻ. thực hành,

  • Thông tin chúng tôi thu thập từ trẻ em:

  Trẻ em có thể truy cập nhiều phần và tính năng của Dịch vụ của chúng tôi mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi có thể yêu cầu trẻ cung cấp tên hoặc tên người dùng và tuổi của chúng để có thể truy cập vào một số phần của trang web. Thông tin khác, bao gồm ví dụ như thời lượng của phiên học hoặc hoạt động, thông tin thiết bị và địa chỉ giao thức internet, có thể được thu thập bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cho phép đứa trẻ tham gia vào hoạt động giáo dục có liên quan do chúng tôi cung cấp và theo quy định, chúng tôi không yêu cầu một cách vô lý sự đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân như một điều kiện để tham gia vào hoạt động giáo dục có liên quan.

  • Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ mẫu trẻ em:

  Chúng tôi sử dụng thông tin của trẻ em để tạo tài khoản người dùng cho trẻ em trên nền tảng của chúng tôi, cá nhân hóa nội dung học tập phù hợp với sở thích hoặc nhu cầu học tập của trẻ và cải thiện giao diện người dùng, chức năng và thiết kế của ứng dụng phần mềm Galaxy Kids.

  • Thực hành tiết lộ thông tin của trẻ em:

  Theo chính sách chung, Công ty không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của trẻ em. Tuy nhiên, trong những trường hợp cụ thể, Công ty có thể chia sẻ một số thông tin về trẻ em khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ như được mô tả dưới đây:

     • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp không được cá nhân hóa về việc sử dụng dịch vụ. Thông tin này được ẩn danh và không xác định bạn là cá nhân cụ thể.
     • Chúng tôi có thể chia sẻ việc sử dụng và thông tin cá nhân nhất định cho các bên thứ ba, những người hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động, hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì Ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi. Các bên này có thể được yêu cầu ký các thỏa thuận xử lý dữ liệu đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân theo Chính sách này và luật hiện hành.
     • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của trẻ em cho các mục đích liên quan đến tuân thủ pháp luật như được mô tả trong Chính sách này.
     • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của trẻ nếu chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ người nào, bao gồm cả khách hàng và nền tảng của chúng tôi.
  • Truy cập, xem xét và sửa đổi thông tin của trẻ em:

  Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho các bậc cha mẹ một cơ chế để cập nhật thông tin chính xác hoặc xóa thông tin của trẻ trên tài khoản của trẻ. Nếu bạn cần hỗ trợ để sửa đổi, cập nhật hoặc xóa bất kỳ phần nào trong thông tin của con bạn, vui lòng thông báo cho công ty qua email tại [email protected] và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn làm điều đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung để xác minh danh tính của bạn và thực hiện yêu cầu của bạn.

  17. Quyền riêng tư của California:

  Theo Bộ luật Dân sự California, cư dân California có quyền, mỗi năm một lần, yêu cầu từ một pháp nhân kinh doanh, danh sách tất cả các bên thứ ba mà thông tin cá nhân của họ đã được tiết lộ trong năm trước để tiếp thị trực tiếp các mục đích. Điều này cũng bao gồm quyền được biết các loại thông tin cá nhân được tiết lộ. Mặt khác, luật quy định rằng nếu một pháp nhân kinh doanh đã đưa ra chính sách bảo mật cung cấp cho người dùng tính năng “chọn không tham gia” để các bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ, thay vào đó, pháp nhân kinh doanh có thể cung cấp cho người dùng thông tin về cách họ có thể từ chối sử dụng thông tin của các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp như vậy. Công ty đã đưa ra Chính sách quyền riêng tư này và cơ chế chọn không tham gia vào thời điểm đăng ký, và do đó chúng tôi sẽ không bắt buộc phải cung cấp danh sách các bên thứ ba lấy thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Nếu bạn cư trú tại California và muốn biết thêm thông tin về cách thực hiện quyền tiết lộ của bên thứ ba, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản đến địa chỉ được cung cấp ở trên hoặc liên hệ qua email tại [email protected]

  18. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi: 

  Theo quyết định của mình, Công ty có thể sửa đổi hoặc thay đổi Chính sách này theo định kỳ để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong thực tiễn thu thập thông tin, chính sách dữ liệu, Dịch vụ và Điều khoản Dịch vụ hoặc thay đổi trong luật quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi, nếu có, sẽ được đăng lên phần dễ thấy và có thể truy cập công khai trên Ứng dụng của chúng tôi và sẽ được thông báo cho bạn ngay khi có thể bằng email bạn đã cung cấp tại thời điểm đăng ký. Các thay đổi đối với Chính sách này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày chúng được thông báo cho bạn hoặc sau khi chúng được đăng trên vị trí có liên quan của Ứng dụng hoặc Trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng của chúng tôi và các dịch vụ liên quan sau ngày các thay đổi có hiệu lực, bạn được coi là chấp nhận Chính sách này đã được sửa đổi và đồng ý hoàn toàn bị ràng buộc bởi Chính sách này.

  19. Liên hệ với chúng tôi

  Đối với các khiếu nại, yêu cầu hoặc câu hỏi về quyền dữ liệu của bạn, thực tiễn xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua email tại [email protected] hoặc liên hệ với đường dây trợ giúp của chúng tôi theo số +6621853176

  Cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 10 năm 2019.